6.5. 2014 Ict

Terveysteknologian hyödyntäminen edellyttää hoitoprosessien uudistamista

Etäkonsultoinnin, omahoidon ja tietokantojen sujuva käyttö terveydenhuollossa edellyttää hoitoprosessien merkittävää uudistamista. Tähän tulokseen päädyttiin kansainvälisessä eMedic-hankkeessa, jossa testattiin uuteen terveysteknologiaan perustuvia diabeteksen hoitokäytäntöjä neljässä eri maassa.

Latvialaislääkäri Natalija Fokina konsultoi diabeettisen jalkahaavan hoitoa eMedicn etäkonsultointilaitteiston avulla. Samanlaista laitteistoa käytettiin Suomessa Tyksissä sekä Kaarinan, Loimaan Alastaron ja Forssan terveyskeskuksissa.

- Uusien prosessien ja käytäntöjen käyttöönottamista helpottavat erityisesti henkilöstön sitouttamiseen, teknologian toimivuuteen sekä teknisen ja toiminnallisen jatkuvuuden varmistamiseen tehdyt panostukset, kertoo projektipäällikkö Johanna Krappe Turun ammattikorkeakoulusta.

Terveydenhuollon kustannusten tiedetään kasvavan jatkuvasti. Uusi terveysteknologia eli eTerveys (eHealth) tulee uudistamaan hoitorutiineja ja potilastiedon hyödyntämistä. Tutkijoiden, hoitohenkilökunnan ja potilaiden tiivis yhteistyö on alan tuottavuutta ja vaikuttavuutta parannettaessa keskeinen lähtökohta.

- Uusi teknologia on välttämätöntä sulauttaa osaksi hoitoprosesseja. Tekniikan toimivuuteen ja prosessien johtamista koskeviin kysymyksiin keskittymällä voidaan vahvistaa hoitohenkilökunnan ja edelleen myös potilaiden valmiutta sitoutua uudistuksiin. eMedic-hankkeen pilotteihin osallistuneet hoitajat ja lääkärit kokivat uusiin työskentelymalleihin liittyvän useita etuja sekä tukivat uusien toimintamallien käyttöä, kertoo eMedicin työhön tiiviisti osallistunut Madis Tiik, joka konsultoi myös Sitraa Suomen terveydenhuoltojärjestelmän sähköisten palvelujen kehittämisessä.

eMedic-hankkeessa terveysteknologiaa testattiin yhteensä yhdeksässä eri pilotissa. Etäkonsultoinnissa tablet-tietokoneiden ja kiinteiden videoneuvottelulaitteiden avulla kyettiin vähentämään diabeettisten jalkahaavapotilaiden sairaalakäyntejä. Omahoidon pilotissa vahvistettiin diabeetikoiden mahdollisuuksia ja motivaatiota huolehtia itse omasta hyvinvoinnistaan.

Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Latviassa hankkeen aikana testatut käytännöt tuottivat arvokasta tietoa uusien työskentely- ja hoitomallien kehittämiseksi sekä kotihoidossa, perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa.

- Osa kokeiluista on hankkeen päättyessä muodostumassa pysyviksi käytännöiksi. Esimerkiksi Turun yliopistollisessa keskussairaalassa etäkonsultaatiota tullaan myös jatkossa käyttämään diabeettisten jalkahaavojen hoidossa. Sähköisten hyvinvointipalveluiden edelläkävijöihin lukeutuvassa Virossa eMedicin kokemuksia hyödynnetään uuden eTerveysstrategian laadintaan, Johanna Krappe kertoo.


Vuosina 2011–2014 toteutetun eMedic-hankkeen rahoittajana toimi EU:n Central Baltic INTERREG IV A 2007–2013 -ohjelma. Suomesta hankkeeseen osallistuivat Turun ammattikorkeakoulu (pääpartneri), Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Turku Science Park Oy. Ruotsista mukana oli Tukholman Karoliininen sairaala, Virosta Tallinnan teknillinen yliopisto ja Latviasta Pauls Stradinin yliopistosairaala. www.emedicproject.eu.

eMedicin loppuraportti esittelee hankkeen ja siinä toteutetut pilotit tuloksineen. Raportti antaa tukea organisaatioille uuden hyvinvointiteknologian käyttöönotossa ja avaa myös näkökulmia uusien, eTerveyteen keskittyvien hankkeiden valmistelulle.

eMedic-hankkeen loppuraportti PDF-tiedostona: http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522164780.pdf

eMedicin etäkonsultaatiopilotin esittelyvideo: https://www.youtube.com/watch?v=FQavYUxU67s

eMedicin omahoitopilotin esittelyvideo: https://www.youtube.com/watch?v=0T61Ahwq6Mw