Hankkeet

Hankelistauksesta löydät kaikki käynnissä olevat hankkeemme. Linkistä avautuva hankekortti on helposti tulostettava pdf-tiedosto, josta löydät tarkemmat tiedot projektista, sen tavoitteista ja yhtiömme roolista siinä.
 

ARVO Maaseutuyritysten arvoketjut

Toteutusaika: 1.3.2016 - 31.12.2017
Hankepartnerit:

Rahoitus:
Euroopan Komissio, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020
Sisältö:
ARVO tukee bio- ja kiertotalouden tarjoamista mahdollisuuksista kumpuavaa varsinaissuomalaisten yritysten tuotekehitystoimintaa, uuden liiketoiminnan syntyä sekä yritysten välistä yhteistyötä.Potentiaalisten kumppanien löytäminen vaatii toimiala- ja yritystuntemuksen lisäksi kaikkien osapuolien välistä luottamusta ja liiketoiminnan sekä prosessien tuntemusta. Turku Science Park Oy:n kaltainen neutraali asiantuntijaorganisaatio on omiaan toimimaan välittäjänä ja rakentajana yritysten välillä yhteisiä arvoketjuja rakennettaessa. Hankkeen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä Smart Chemistry Park verkoston yritysten kanssa, Varsinais-Suomen kehittäjäorganisaatioiden sekä Turun yliopiston Brahea-keskuksen kanssa.
TScP Oy:n tehtävät:
Hankkeen aikana kartoitetaan 300 maaseutuyritystä, joista 100 yritykseen jaetaan tietoa hankkeesta ja Smart Chemistry Parkin tarjoamista mahdollisuuksista. Hankkeen aikana haastatellaan noin 40 yritystä ja pyritään määrittämään 2-5 potentiaalista arvoketjua, joiden konkreettista kehittämistä jatketaan jatkohankkeiden myötä.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Anu Molin

BiC - Biomarker Commercialization

Toteutusaika: 1.10.2017 - 30.7.2020
Hankepartnerit:
Ideklinikken, Aalborg University Hospital, partnerit Turku Science Park Oy, Biopeople/Kööpenhaminan yliopisto, Tartu Biotechnology Park, Turun yliopisto, ScanBalt, BioCon Valley, Vilnan yliopisto ja Wroclaw Technology Park. ScanBalt fmba 
Rahoitus: Baltic Sea Region Interreg 2014 - 2020
Sisältö: BiC-hankkeen tavoitteena on edistää biomarkkeireiden kaupallistamista. Hankkeen aikana luodaan malli, jonka avulla voidaan tunnistaa ne biomarkkeriprojektit, joilla on todellista kaupallista potentiaalia. Lisäksi kehitetää kaupallistamismalli, jossa yritykset sitoutetaan kehitysprojektiin jo aikaisessa vaiheessa. Toimijoiden verkottamiseksi rakennetaan ekosysteemi, jossa tiivistetään yhteistyötä tutkimuksen, teknologiansiirtoyksikköjen, klusteriorganisaatioiden ja yritysmaailman välillä. Hankkeen aikana perustetaan myös web-pohjainen alusta, joka tulee toimimaan biomarkkerien markkinapaikkana myös hankkeen päättymisen jälkeen. 
TScP Oy:n tehtävät: 
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Merja Tieaho

 

BIOPEN

Toteutusaika: 1.5.2017 - 30.10.2019
Hankepartnerit:
BioEconomy Cluster ja CLIB 2021, Saksa, Green Chemistry Cluster, Puola, BioBasedDelta – klusteri, Hollanti, PNO/ Ciaotech Srl, Italia, Innovation Engineering Srl, Italia, Europe Unlimited,  Belgia ja National Technical University of Athens, Kreikka. Smart Chemsitry Park / Turku Science Park Oy, Suomi
Rahoitus: Horizon2020 / Bio-based industries
Sisältö: Biopen -hanke kokoaa yhteen Eurooppalaisia biotalousklustereita ja sen tavoitteena on löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia biotalouden alan yrityksille. Hankkeen verkkosivuille kerätään tietoa biotalouteen liittyvistä eurooppalaisista projektirahoitusmahdollisuuksista ja myös muuta aiheeseen liittyvää tietoa patenteista sekä vapaasti saatavilla olevia tieteellisiä julkaisuja. Sivuston yhteistyömahdollisuudet -osiossa yritykset ja yliopistot voivat etsiä yhteistyökumppaneita yhteisen EU-hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hankkeeseen osallistuvat biotalousklusterit järjestävät eri maissa verkostoitumistilaisuuksia, joissa on mahdollisuus tutustua muihin eurooppalaisiin biotaloustoimijoihin ja löytää yhteistyömahdollisuuksia.
TScP Oy:n tehtävät: Tuoda suomalasia biotalouden toimijoita ja yrityksiä mukaan euroopapalaiseen biotalousverkostoon ja olla mukana järjestämässä verkostoitumistilaisuuksia.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Reeta HuhtinenCB HealthAccess - Access to Distant Markets in Health and Wellness

Toteutusaika: 1.9.2015 – 31.12.2018
Hankepartnerit: Tallinn Science Park Tehnopol, Tartu Biotechnology Park, Turku Science Park Oy, Enixus Baltics Latvia, Swedish Medtech cluster
Rahoitus: Central Baltic Interreg program
Sisältö: Projektissa keskitytään edistämään pk-yritysten valmiuksia ja käytännön myynti- ja markkinointitoimintaa kaukaisilla, EU:n ulkopuolisilla markkina-alueilla. Konsortion osapuolet ovat valinneet kohdealueeksi sellaisia maita, joista kustakin yhdellä osapuolella on jo hyvä paikallistuntemus ja josta kaikkien muiden alueiden yritykset ovat kiinnostuneita. Maiksi on lähtötilanteessa valittu US, Etelä- Korea, Intia ja Afrikasta Uganda. Kukin konsortion osapuolista saa johdettavakseen työpaketin, joka sisältää räätälöidyt maakohtaiset viennin aloittamiseen liittyvät toimenpiteet..
TScP Oy:n tehtävät: TScP vastaa oman työpakettinsa suunnittelusta ja toteutuksesta. Työpaketti sisältää koulutusta ja SME-yritysten valmiuksien lisäämistä Etelä-Koreaan suuntautuvissa vientiponnisteluissa. TScP käyttää omia verkostojaan paikallisten yhteistyökumppaneiden identifioinnissa ja koordinoi yhteistyötä markkinaselvitysten teossa ja alueellisen koulutuksen järjestämisessä. TScP toteuttaa myös kyseiseen maahan suuntautuvan matkan, business mission, johon muut partnerit ja yrityksiä kaikilta osallistuvilta alueilta osallistuu. TScP markkinoi projektia alueensa yrityksille ja osallistuu näiden mukana kaikissa projektin kohdemaissa toteutettaviin toimenpiteisiin.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Teppo Laaksonen

Lue lisää >> http ://www.cbhealthaccess.eu/

 

FINKAMIE2018 (Enhancing the innovation management capacity of Finnish SMEs by the Enterprise Europe Network in 2017-2018 )

Toteutusaika: 1.1.2017 - 31.12.2018
Hankepartnerit:
Finpro Oy
Rahoitus:Enintään seitsemän päivän palvelupaketteja kahdelle asiakasryhmälle: SME Instrumentti -rahoitusta saaneille "Key Account Manager" -palvelu, jossa määritellään yrityksen kehittämistarpeet ja autetaan yritystä valitsemaan yritykselle konsultti kyseisiin kehittämistarpeisiin. "Enhancing SME Innovation Management Capacity" –palvelussa tehdään innovaatiokyvykkyyden arviointi ja sen pohjalta kehittämissuunnitelma ja toimeenpanon seuranta. Palvelu on yritykselle maksuton, ja sen rahoittaa EU:n komissio. Palvelu liittyy Enterprise Europe Network -hankkeeseen, mutta sille on erillinen rahoitus.
TScP Oy:n tehtävät:
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Olli Mankonen

Lue lisää

Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kärkihanke

Toteutusaika: 1.2.2015 – 31.1.2018
Hankepartnerit:
Espoon kaupunki, Forum Virium Helsinki Oy, Helsingin kaupunki, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunki, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy, Tampereen yliopisto, Turun kaupunki, Vantaan kaupunki
Rahoitus:
EAKR (50%) ja TEM (17%)
Sisältö:
Innovaatioalustat ovat toiminnallisia kokonaisuuksia, joissa kaupunkiyhteisö synnyttää yhdessä uusia ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa. Paikka, tuotteistetut prosessit ja ihmiset yhdistyvät arvoa luovaksi toiminnaksi. 6Aika-strategiassa kaupungit mahdollistavat uusien tuotteiden ja palveluiden luomisen ja testaamisen todellisissa kaupunkiympäristöissä ja innovaatioalustoissa, hyödyntäen mm. uudenlaisia hankintaprosesseja.
TScP Oy:n tehtävät / Innovatiiviset julkiset hankinnat: Innovatiivisten julkisten hankintojen kokonaisuudessa tavoitteena on tehostaa Turun kaupungin ja yritysten välistä varhaisen vaiheen markkinavuoropuhelua ja kehittää uudenlaisia markkinavuoropuhelun menetelmiä. Markkinatietämyksen lisäämisellä pyritään saamaan innovatiivisten ratkaisujen hakeminen luonnolliseksi osaksi kaupungin palvelujen järjestämistä ja hankintatoimintaa. Osakokonaisuudessa järjestetään yrityksille suunnattuja markkinavuoropuhelutyöpajoja yhdessä Turun kaupungin toimialojen ja Hankinta- ja logistiikkakeskuksen kanssa.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä:
Marko Latokartano

TScP Oy:n tehtävät / Vierailukeskus:
Turku Science Park Oy ja Turun Teknologiakiinteistöt Oy ovat aloittamassa vierailukeskustoimintaa Turku Science Parkin alueella. Vierailukeskus tulee sisältämään yritysten ja korkeakoulujen showroomin, Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen elinkeinoelämän esittelyn ja kaupunkisuunnittelutilan. Kokonaisuudessaan vierailukeskus tuo esille nykyistä ja tulevaa elinkeinotoimintaa sekä sen taustalla olevaa historiaa. Tavoitteena on markkinoida alueen osaamista yritysten sidosryhmille, päättäjille, opiskelijoille jne. Yritykset ja muut mukana olevat tahot voivat järjestää tilassa yritystapahtumia ja tila toimii erilaisten asiantuntijavieraiden käynti-kohteena. Vierailukeskuksessa sovelletaan innovaatioalusta-ajattelua, jossa samassa tilassa kohtaavat yritykset, opiskelijat, kaupunkilaiset ja sitä kautta syntyy uusia tuotteita, palveluja ja ratkaisuja. Turku Science Park Oy:n tehtävä on luoda toimintamalli ja prosessikuvaus vierailukeskustoiminnasta sekä etsiä potentiaalit yritys- ja korkeakoulukumppanit hankkeeseen. Lisätietoja tilasta (ladattava sovellus): Google Play tai Apple Store  
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä:
 Hele Kaunismäki

TScP Oy:n tehtävät / Business Lab: Business lab -toimintamallissa systematisoidaan Turun kaupungin kehittämistarpeiden ja yritysten ratkaisujen kohtaantoa, edistetään yhteiskehittämistä ja tavoitellaan mm. yhteisiä pilotteja, kokeiluja ja projekteja. Tavoitteena on saada kaupungille älykkäitä ratkaisuja ja yrityksille lisää liiketoimintaa sekä arvokkaita referenssejä. Projektipäällikkö huolehtii myös Turun osatoteutusten ja valtakunnallisen hankkeen paikallisesta koordinoinnista.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Aino Ukkola

Kuutoskaupunkien avoin data

Toteutusaika: 1.7.2014 – 31.12.2017
Hankepartnerit:
Espoon kaupunki, Forum Virium Helsinki Oy, Helsingin kaupunki, Oulun kaupunki, Turun kaupunki, Vantaan kaupunki, Varsinais.Suomen liitto/Lounaispaikka
Rahoitus:
EAKR (50%) ja TEM (17%)
Sisältö:
Kuutoskaupungit (Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa) avaavat tietovarantojaan avoimeksi dataksi hyödyntäen yhteisiä ja yhdessä kehitettyjä toimintamalleja. Hankkeessa synnytetään ja kehitetään edelleen datan tuottamista, avaamista, julkaisua ja käyttöä edistäviä pysyviä rakenteita sekä toimintamalleja, jotka sulautuvat osaksi kaupunkien normaalia toimintaa.
TScP Oy:n tehtävät: Tunnistetaan alueellisesti potentiaalinen avointa dataa liiketoiminnassa hyödyntävä yhteisö (yritykset, kehittäjät), minkä jälkeen suunnitellaan ja järjestetään aktivoivia ja verkottavia toimenpiteitä (seminaarit, workshopit, kilpailut) avoimen datan hyödyntämiseksi. Keskeisessä osassa on myös vuoropuhelu (palaute, toiveet) palveluiden lopullisten käyttäjien (kaupunkilaiset, opiskelijat) kanssa.  
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä:
Kalle Luhtinen

Lue lisää >> http://www.turkusciencepark.com/6aika/

6Aika - Näyttämöt ja kasvunpajat 

Toteutusaika: 1.9.2016 - 31.12.2018
Hankepartnerit:  Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turku Science Park Oy
Rahoitus ESR 
Sisältö: Hankkeen toimenpiteitä ovat Näyttömöt ja Kasvunpajat. Korkeakoulutettujen työttömien asiantuntijoiden ja valmistumisvaiheessa olevien korkeakouluopiskeijoiden osaamisen valjastamiseen kehitetään uudenlainen malli, joka tarjoaa näytön paikkoja (Näyttämö) yritysyhteistyössä tapahtuvan innovoinnin kautta (Kasvunpajat). Tavoitteena on yritysten kasvun lisäksi  tunnistaa piilotyöpaikkoja yrityksissä ja siten vauhdittaa työllistymistä. Toimenpiteiden kautta yritykset saavat tiimeiltä apua liiketoiminnan kehittämiseen ja korkeakoulutettujen työnhakijoiden työnsaanti helpottuu uuden työllistymisväylän kautta. 
TScP Oy:n tehtävät: Tuoda toimijat yhteen ja mahdollistaa eri sidosryhmien kohtaaminen ja verkottuminen. TScP tarjoaa fyysisen toimintaympäristön hankkeelle SparkUpin muodossa, jossa yrittäjät ja työtä etsivät kohtaavat. Hankkeen mahdollistamaa yhteiskehittämistä hyödyntäen pystytään testaamaan alueelle uutta toimintamallia korkeakoulutettujen työllistämisen tueksi (Aihio-malli). Samalla kehitetään työkaluja, joiden kautta tuetaan sekä potentiaalisten työnantajien tietoisuutta rekrytointimalleista ja työllistämisen tuista että kohderyhmän oman osaamisen tunnistamista, täydentämistä ja hyödyntämistä alueen työmarkkinoilla ja yrittäjyydessä. Toiminta tapahtuu tietoiskujen ja käytännön työpajojen kautta asiantuntijoiden ohjauksessa
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Megumi Hayashi

6Aika - Opastamisen ekosysteemi

Toteutusaika: 1.9.2017 - 31.8.2019
Hankepartnerit: Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun ammattaikorkeakoulu Oy, Turun kaupunki, Turku Science Park Oy
Rahoitus EAKR
Sisältö: Hankkeessa toteutetaan kolme toimenpidekokonaisuutta. TPK 1 suunnittelee kaupungeille opastuksen kokonaissuunnitelman, joka mahdollistaa keskitetyn, systemaattisen kehittämisen tulevaisuudessa. TPK2 suunnittelee ja testaa opastamisen innovaatioalustan, joka tuo yritykset yhteen kaupungin kanssa yhteiskehittämään innovatiivisia opastusratkaisuja. TPK 3 suunnittelee ja toteuttaa jokaisessa kaupungissa pilotteja ja toimenpiteiden vaikututtavuuden seurantaa.  Tuloksena hanke luo opastamisen ekosysteemin jossa Helsinki, Tampere ja Turku (sekä 6Aika-kaupungit) kukin kehittävät opastamistaan yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa jaetun innovaatioalustana kautta. Opastaminen kaupungeissa tehostuu ja keskusta-alueet elävöityvät uudella tavalla, mikä johtaa lisääntyneeseen liiketoimintaan elinkeinoelämälle. Toisaalta opastamisen palveluja ja tuotteita tuottavat yritykset tekevät tuotekehitystä yhdessä kaupunkien ja suuryritysten kanssa, aidoista tarpeista lähtien. Onnistuneet projektit poikivat arvokkaita referenssejä, jotka avaavat ovia kansainvälisille markkinoille.
TScP Oy:n tehtävät: Hankkeen koordinaattori. Osallistuu TPK 2:n toteuttamiseen.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Elina Malén

LicenseUp - Liiketoimintaa aineettomista oikeuksista

Toteutusaika: 1.4.2017 - 31.3.2019
Rahoitus: ESR 75%
Sisältö: LicenceUp - Liiketoimintaa aineettomista oikeuksista -hankkeen tavoitteena on parantaa luovien alojen, erityisesti av- ja pelialan, yritysten toimintaedellytyksiä ja liikevaihtoa kehittämällä niiden taitoja hyödyntää aineetonta pääomaansa. Esimerkiksi brändin rakentaminen ja hallinta, lisensoinnin periaatteet ja toimintamalli puretaan auki, jotta lisensointia ja aineettomien oikeuksien hyödyntämistä osattaisiin ajatella kokonaisvaltaisemmin osana liiketoimintaa. Lisäksi tarkoituksen on perehdyttää myös alueellisia kehittäjäorganisaatioiden edustajia teemaan ja myös siten tavoittaa yrityksiä kautta maan. Osaamisen kasvattamisen rinnalla hanke järjestää luovan alan ja muiden toimialojen yrityksille konkreettisia mahdollisuuksia tavata ja suunnitella yhteistyötä. Hankkeen myötä pyritään myös mittaamaan aineettomien oikeuksien hyödyntämisen vaikuttavuutta sekä luomaan suositus julkisille tahoille jatkotoimenpiteistä. Hanke on valtakunnallinen.
TScP Oy:n tehtävät: Turku Science Park Oy hallinnoi LicenseUp-hanketta ja toteuttaa sparraus- ja matchmaking -tapahtumia eri kaupungeissa yhteistyössä alueellisten kehittäjien ja toimijoiden kanssa.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Pertti Pulli


Life Science -kiihdyttämö

Toteutusaika: 1.8.2016–31.12.2018
Hankepartnerit:
Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Rahoitus: EAKR (50%) ja TEM (17%)
Sisältö:
Tavoitteena on, Varsinais-Suomen maakuntastrategian mukaisesti, luoda uudenlainen ja pysyvä alueellinen toimialaspesifinen yhteistoimintarakenne ja -prosessi, joka tehostaa ja kiihdyttää alueen Life Science -alan kansainvälisesti kilpailukykyisten innovaatioiden tunnistamista ja jatkokehittämistä kaupallistamiskelpoisiksi sekä varhaisvaiheen yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Kiihdyttämön uudenlainen toimintamalli tulee olemaan laatuaan ensimmäinen Suomen life science -toimialalla. Life Science -kiihdyttämöhanke on valmisteltu yhteistyössä alueen keskeisten toimijoiden kanssa eli Turun ammattikorkeakoulu Oy (Turun AMK), Turun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks) ja Åbo Akademi.
TScP Oy:n tehtävät: TScP vastaa toimenpidekokonaisuuksista 1,4,5 ja 6. Toimenpidekokonaisuudessa 1. luodaan uudenlainen, alueellista yhteistyötä syventävä ja tehostava Life Science -kiihdyttämön toimintamalli. Toimenpidekokonaisuudessa 4. rakennetaan kiihdyttämön toimintamallin eri toimenpiteiden käyttöön monipuolinen temaattinen verkosto. Toimenpidekokonaisuudessa 5. luodaan ja pilotoidaan mentoroinnin toimintamalli, jonka avulla saadaan arvokasta tietoa siitä, minkälaista vaikuttavuutta syvällisellä ja pitkäkestoisella mentoroinnilla saavutetaan erilaisiin asiakasryhmiin (korkeakoululähtöiset tiimit ja varhaisvaiheen yritykset) ja life science-alatoimialoihin. Toimenpidekokonaisuudessa 6 tuotetaan viestintämateriaalia ja hankeraportteja rahoittajan sääntöjen mukaisesti.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä:
Hanna Halme

Lue lisää >> http://www.lifesci.ac ja http://www.turkusciencepark.com/life-science-kiihdyttamo/

Salo - connecting things | Salon osaamiskeskittymä 2016 - 2018

Toteutusaika: 1.6.2016 – 30.6.2018
Hankepartnerit: Yrityssalo Oy (koordinaattori), Turku Science Park Oy, Turun yliopisto
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) / Uudenmaan liitto
Sisältö:
Tavoitteena on rakentaa Saloon monta erilaista toimijaa ja toimintoa kokoava yritys-, osaamis- ja innovaatiokeskittymä vastaamaan rakenteellisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, edistämään digitalisaation hyödyntämistä yritystoiminnassa ja löytämään innovatiivisia sovelluksia tuotantoon ja palveluihin. Keskittymän toiminnan rakentaminen alkaa tällä hankkeella, jolloin yhteistoiminnan kehittäminen on yksi hankkeen tärkeimpiä tehtäviä. Osatoteuttajien kokemuksen ja asiantuntijuuden avulla hankkeessa voidaan löytää ja pilotoida malleja, jotka toimivat kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminnassa parhaillaan käynnissä olevan muutoksen jälkeenkin.
TScP Oy:n tehtävät: Turku Science Park Oy vastaa kokonaisuudesta, jossa kartoitetaan alueen yritysten ja kaupunkien digitalisaatioon liittyvät kehittämistarpeet. Menetelminä käytetään mm. verkkokyselyä ja syvähaastatteluja. Tiedot kootaan maakunnallisesti yhteen, analysoidaan ja ryhmitellään eri teemojen mukaan. Tuloksena saadaan kattava käsitys alueen digiosaamisen tarpeista ja tarjonnasta.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Patrik Uhinki

Scandria®2Act - Sustainable and Multimodal Transport Actions in the Scandinavian-Adriatic Corridor 

Toteutusaika: 1.5.2016 - 30.5.2019
Hankepartnerit: 
19 partneria Suomesta, Norjasta, Ruotsista, Tanskasta ja Saksasta. Päätoteuttaja Joint Spatial Planning Department Berlin-Brandenburg, Potsdam, Germany
Rahoitus: Central Baltic Programme 2014-2020
Sisältö: Scandria2Act-hanke on ScanMed-ydinverkkokäytävällä toteuttava Berliini-Brandenburgin osavaltion johtama alueiden ja kaupunkien käytäväkehityshanke. Suomessa ScanMed-käytävää on Pohjoinen kasvuvyöhyke. Hankkeessa edistetään multimodaaleja kuljetusratkaisuja ja vaihtoehtoisia polttoaineita sekä kehitetään tapoja kasvukäytävälähtöiseen aluekehittämistyöhön.
TScP Oy:n tehtävät: TScP on mukana Scandria Corridor Governance -työpaketissa
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Pipa Turvanen

Lue lisää >> www.scandria-corridor.eu

SME2GO - Central Baltic Region Smart City Solutions for Global Cities 

Toteutusaika: 1.10.2015 – 30.9.2018
Hankepartnerit: SISP Swedish Incubators & Science Parks, Tukholma, Ruotsi, Tallinn Science Park Tehnopol, Tallinna, Viro, Turku Science Park Oy, Turku, Suomi, Västerås Science Park AB, Västerås, Ruotsi, Posintra Oy, Porvoo, Suomi
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) hankkeelle hyväksytty tuki on yhteensä 1.419.997,25 euroa.
Sisältö:
Kaupungeilla on merkittävä rooli pyrkimyksissämme vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Älykkäät kaupungit (smart cities) ja innovativiiset kaupunkialueet tulevat olemaan investointien pääkohde mm. Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Keskisen Itämeren alue voi ottaa merkittävän roolin tiedon ja osaamisen viennissä sekä täällä kehitettyjen innovatiivisten ratkaisujen kehittämisessä. Tällöin älykäs kaupunki –ratkaisuja tarjoavia yrityksiä tulee tukea. SME2Go -hanke keskittyykin näiden yritysten kilpailukyvyn parantamiseen. Hanke tuo yhteen pk-yrityksiä ja niiden osaamista, kehittää myynti- ja markkinointiosaamista, tuottaa markkinatietoa ja muodostaa yrityksistä ylikansallisia konsortioita. Hankkeen tuloksena muodostetaan 3-5 keskisen Itämeren alueelta tulevaa älykäs kaupunki konsortiota ja 2-3 näistä konsortioista solmii uusia myyntisopimuksia uusille markkinoille hankkeen aikana tai pian sen päättymisen jälkeen. Central Baltic Programme 2014-2020 on myöntänyt hankkeelle rahoituksen. Ohjelma on rahoitusohjelma, joka rahoittaa rajat ylittävää yhteistyötä Keskisen Itämeren alueella. Osallistuvat maat ovat Suomi (mukaan lukien Ahvenanmaa), Viro, Latvia ja Ruotsi.
TScP Oy:n tehtävät: TScP:n rooli on, yhdessä muiden hankepartnerien kanssa, tukea alueen älykäs kaupunki -ratkaisuja tuottavien innovatiivisten yritysten kilpailukyvyn parantamista ja auttaa yrityksiä pääsemään uusille markkinoille tehokkaammin.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Sami Uusitalo

Lue lisää >> http://sme2go.eu/

Springboard - Central Baltic Startup Springboard 

    

Toteutusaika: 1.11.2015 - 31.1.2018
Hankepartnerit: Turun yliopiston Brahea-keskus (FI), Tallinn Science Park Tehnopol (EE), Tallinn University of Technology (EE), Latvia Technology Park (LV), Riga Technical University (LV)
Rahoitus:
Central Baltic Programme 2014-2020, yhteensä 1 078 053 €, josta Turku Science Park Oy:n osuus 299 080 €.
Sisältö: Central Baltic Startup Springboard -hanke on valmisteltu yhdessä Turun yliopiston Brahea-keskuksen, Tallinnan ja RIian teknillisten yliopistojen sekä paikallisten tiede- ja teknologiapuistojen kanssa. Tavoitteena on ottaa käyttöön toimintamalli, joka edistää korkeakoulujen ja tiedepuistojen yhteistyötä ja vahvistaa "yrittäjyyden polkua" kokeakouluista tiedepuiston tarjoamien palvelujen pariin. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat korkeaan osaamiseen perustuvaa yritystoimintaa vasta aloittaviin sekä alle 2 vuoden ikäisiin nuoriin yrityksiin. Hankkeessa toteutetaan kolme yritysvalmennusohjelmaa samanaikaisesti kaikissa kolmessa maassa (Suomi, Viro, Latvia) ja potentiaalisimmille yrityksille tarjotaan ohjelman jälkeen konsultointijakso hankerahoituksella. Lisäksi hanke mahdollistaa partnerointitapaamiset yritysten välillä.                                                                           
TScP Oy:n tehtävät: TScP toimii koko hankkeen Lead Partnerina ja lisäksi hanketoteuttajana Varsinais-Suomen alueella yhdessä Turun yliopiston Brahea-keskuksen kanssa. 
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Johanna Puhtila

Lue lisää >> www.cbspringboard.eu

SPARKS

    

Toteutusaika: 1.3.2016 - 28.2.2018 (24 kk) 
Hankepartnerit:Hankekumppaneita SPARKS hankkeessa ovat Tarton Science Park (pääpartneri) ja Turku Science Park Oy.
Rahoitus: SPARKS Hankkeen rahoittaa Central Baltic Programme 2014-2020  
Sisältö: Sparkling Startups (SPARKS) projektin ensisijaisena tavoitteena on edistää ja kannustaa uusien yhteistyötä tekevien tai yhdistyvien startup-yritysten syntymistä Viron ja lounaissuomen välillä. SPARKS pyrkii saavuttamaan tämän tavoitteen seuraavien toimien kautta:
- Startup-tapahtumien järjestäminen Virossa ja Suomessa (lähinnä Tartossa ja Turussa)
- mahdollistamalla osallistuminen suuriin Suomen ja Viron startup-tapahtumiin, kuten SLUSH, Latitude59, sTARTUp Day, SHIFT ja muut
- tarjoamalla mentorointia startup-yrityksille Tartossa ja Turussa
- paikallisten markkinoiden tuntemus ja yhteystietojen levitys startupeille TSP ja TuSP henkilöstön kautta
- järjestämällä rajat ylittäviä yritysvierailuja ja tapaamisia startupeille
- yhteisiä tapahtumia ja uutisten levittämistä Turun SparkUp ja Tarton SPARK yhteisöjen välillä
- yhteensovittamalla ja yhdistämällä Turun ja Tarton yliopistojen opiskelijatiimejä ja spinoffs-spinoutteja    
TScP Oy:n tehtävät: Toimimme tiiviissä

Lue lisää >> http://www.turku.fi/yrityspalvelut/kehity-ja-kasva/verkostot/turku-seas-2020

Työvoimahautomot - Turun seudun työvoimahautomot -hanke

Toteutusaika: 6.3.2017 – 5.3.2019
Hankepartnerit:
Turku, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Turun Ammatti-instituutti, Raisio seudun koulutuskuntayhtymä ja Turku Science Park Oy
Rahoitus:
ESR ja valtio (75%), kunnat (17.2%), muu rahoitus (7.3%)
Sisältö:
Turun seudun työvoimahautomot -hanke kehittää virtuaalisen kohtaamispaikan alueen yrityksille, työnhakijoille ja heidän ohjaajilleen sekä oppilaitoksille. Hankkeen tavoitteena on löytää työtä työnhakijoille ja osaavaa työvoimaa yrityksille. Samalla kehitetään prosesseja, joiden avulla oppilaitokset pystyvät entistä paremmin kohdentamaan koulutustarjontaa vastaamaan alueen yritysten osaamistarpeisiin.
TScP:n tehtävät:
TScP:n roolina on Turun seudun teknologiatoimialan, erityisesti meri- metalliteollisuudenalan yritysten kontaktointi tavoitteena löytää näille yrityksille osaavaa työvoimaa tyydyttämään näiden yritysten työvoimatarpeita ja näin parantaa työvoiman ja yritysten välistä kohtaantamista. Samalla kartoitetaan tämän alan osaamistarpeita ja viestitään niistä tieto koulutusorganisaatioille.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä:
Tuomas Mikkola

 

VISIT TOUKO - Tom of Finland kulttuurimatkailunvuoden 2017 valttikorttina

Toteutusaika: 1.9.2016 - 31.12.2017
Hankepartnerit:
Turku Science Park Oy, Kaarinan kaupunki
Rahoitus:
OKM, kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -erillisavustus
Sisältö:
Vuosi 2017 tuo yhteen 100-vuotiaan Suomen, tasa-arvoisen avioliittolain sekä Tom of Finlandina tunnetun Touko Laaksosen, joka syntyi ja kasvoi Kaarinassa ja Turussa. Vuonna 2017 ensi-iltaan tulee Turussakin kuvattu kansainvälinen elokuva Tom of Finland, Turun kaupunginteatteri kantaesittää Tom of Finland -musikaalinsa ja kaupungissa nähdään kaksi teemaan liittyvää näyttelyä. Hankkeessa sparrataan Turun seudun kulttuuri- ja matkailutoimijoita hyödyntämään taloudellisesti sekä ToF-ilmiön että näiden veturitapahtumien matkailullista vetovoimaa ja potentiaalia tuotteistamalla jo olemassa olevia palveluja sekä kehittämällä uusia tuotteita ja palveluita kotimaisille ja kansainvälisille matkailijoille. Samalla kehitetään kulttuuri- ja matkailutoimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja mm. tuotteistamis- ja lisensointiosaamista.
TScP:n tehtävät:
Hallinto ja toteutus.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä:
Lotta Mujo

Yhteistyöllä yritysaihioita (Y2)

Toteutusaika: 1.8.2015 - 31.8.2017
Hankepartnerit: Ukipolis Oy, Yrityssalo Oy, Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy/ Humanistinen ammattikorkeakoulu/ Turun TKI HUMAK (Yrityshautomo Creve) ja Boost Turku ry.
Rahoitus: EAKR (70%)
Sisältö: Y2 -hanke luo uudenlaisen kumppanuuteen perustuvan maakunnallisen yhteistoimintamallin osana SparkUpia, joka tarjoaa selkeän, innostavan ja tuetun polun kohti yrittäjyyttä. Mallin avulla yrityspalvelutoimijoiden monialainen huippuosaaminen on kaikkien käytettävissä. Tämä tehostaa olemassa olevien resurssien käyttöä sekä parantaa tarjottavien palveluiden saatavuutta ja laatua. Yhteistoimintamalli jää pysyväksi osaksi maakunnallista yrityspalvelutarjontaa. Yhteistoimintamallin luomisen lisäksi Y2-hankkeessa pilotoidaan uudenlaisia yhteisöllisiä yrittäjyyteen valmentavia työpajoja, yrittäjyyteen tähtäävien tiimien muodostamista ja maakunnallista ideapankkia. 
TScP Oy:n tehtävät: Osallistuu kaikkiin toimenpidekokonaisuuksiin ja vastaa hankkeen koordinoinnista.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Peter Lostedt

Lue lisää >> http://www.turkusciencepark.com/y2

YSI Yliopistosairaalat innovaatioalustana (6Aika)

Toteutusaika: 1.5.2016 - 31.12.2017
Hankepartnerit: Turku Science Park Oy,Turun yliopisto, Oulun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Rahoitus: EAKR
Sisältö: Hankeen tarkoituksena on kehittää toimintamalli, jonka avulla sairaalasyntyisistä innovaatioista saadaan kehitettyä uutta liiketoimintaa. Turussa keskityään toiminnasta kumpuaavaan reaktiiviseen innovaatioiden löytämiseen. Valikoiduissa toimintayksiköissä kartoitetut innovaatiot tuodaan toimialasta kiinnostuneiden yritysten käyttöön. Oulussa taas keskitytään  proaktiiviseen innovaatioiden yhteiskehittämiseen, jossa eri sidosryhmiä, kuten yritysten tuote- ja palvelukehittäjiä, potilaita ja sairaalan henkilökuntaa, osallistetaan uudenlaisten tuotteiden, palvelujen ja toimntamallien kehittämiseen.
TScP Oy:n tehtävät:Koko hankeen koordinonti ja viestintä. Projekti- ja tiimipalavereiden sekä kahden laajan työpajan järjestäminen. Mukana kokoamassa innovaatioiden arviointiin tarkoitettua arviointiraatia. Yhteistyön rakentaminen SparkUp -yhteisön ja sairaalasyntyisten innovaatioiden välille.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssä: Marja-Riitta Viljainen

Lue lisää >> http://www.turkusciencepark.com/ysi